Workshopprogram

Samma program båda dagarna

10:20 - När en är nog
Guldmann, monter A:08

Hur får vi personalen att arbeta på ett smart och ergonomiskt sätt?
När räcker det med en person och när behöver man vara fler?
Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten?
På vilka sätt kan vi använda taklyften för att underlätta mer än att lyfta från A-B?
Stärk ditt och kollegornas yrkeskunnande!

10:45 - Kompetensguiden – Stöd vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel
Abilia, monter F:12

Kognitiv svikt och demenssjukdom - verktyg som guidar till rätt insats

Tidiga insatser inom äldreomsorgen är kritiska för att säkerställa livskvalitet och självständighet hos de äldre och åldern i sig är den största riskfaktorn för kognitiv svikt eller demenssjukdom. I den här workshopen berättar Abilia om ett digitalt verktyg som stödjer förskrivare i förskrivningsprocessen med utgångspunkt i individens kognitiva utmaningar och behov. Stegvis får du som förskrivare information om kognitiv svikt eller demenssjukdom och dess kognitiva utmaningar, relaterade hjälpmedel samt tips och råd för implementering av dessa.

14:00 - Att köra elrullstol utan vare sig händer eller fötter
Medemagruppen, monter D:10

När du inte kan använda vare sig dina händer eller dina fötter för att ta dig fram med din elrullstol, vilka möjligheter finns då? Hur kan vi underlätta vardagen för dessa brukare? Med hjälp av Munevo drive, en huvudkontroll för elektriska rullstolar som bygger på smarta glasögon. De små rörelserna i huvudet upptäcks av glasögonen och omvandlas till styrsignaler. Du kan köra din stol, ändra sittställning samt styra andra funktioner i hemmet

14:30 - Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för individer som spenderar stor del av sin tid i vårdbädden?
Care of Sweden, monter D:02

För individer som tillbringar stor del av tiden i vårdbädden, både i sittande och liggande position, är det av yttersta vikt att skapa rätt förutsättningar för att genomföra dagliga aktiviteter och bibehålla en god livskvalitet.

Med en åldrande befolkning och en ökande förekomst av kroniska sjukdomar blir detta behov alltmer påtagligt.

I denna workshop kommer du att få ta del av tips och råd för att skapa rätt förutsättningar för individen genom att med rätt hjälpmedel säkerställa en stabil och bekväm position i sängen.

Att skapa rätt förutsättningar kan bidra till att upprätthålla ett adekvat andningsarbete, underlätta måltidssituationer och främja tarmrörelser. Det möjliggör också ett innehållsrikt och värdigt liv för dem som spenderar stor del av sin tid i sängen. Genom att främja en stabil och bekväm position i vårdbädden kan vi därmed bidra till att effektivisera vårdtid och resurser genom minskat behov av ompositionering, samtidigt som vi minskar lidandet för den enskilde individen.

Förflyttningen mellan liggande och sittande position medför att skjuvkrafter uppstår. Vid förflyttning till sittande är det vanligt att individen förskjuts och glider framåt mot fotänden, vilket påverkar kroppspositionen och ökar risken för trycksår till följd av skjuv. Vi går igenom hur vi kan arbeta för att bemöta detta genom att motverka risken för trycksår till följd av oavsiktliga skjuvkrafter.